ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 831619
Page Views 1322450
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
( จำนวน 19 รูป / ดู 811 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ระดับภาค ภาค
( จำนวน 17 รูป / ดู 627 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลแพร่ เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง"
( จำนวน 47 รูป / ดู 1722 ครั้ง )
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติฯ ตรวจเยี่ยมโรงงานต้นแบบปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย ณ วิทยาลัยเกษตรฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู 629 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
( จำนวน 20 รูป / ดู 762 ครั้ง )
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
( จำนวน 47 รูป / ดู 1215 ครั้ง )
กิจกรรมวันครู
( จำนวน 38 รูป / ดู 1079 ครั้ง )
การทดสอบเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
( จำนวน 18 รูป / ดู 643 ครั้ง )
การประชุมชี้แจงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพฯ
( จำนวน 17 รูป / ดู 656 ครั้ง )
โครงการศูนย์บ่มเพาะการปลูกผักไฮโดรโพนิก ของแผนกวิชาพืชศาสตร์
( จำนวน 27 รูป / ดู 921 ครั้ง )