ผู้บริหาร

นายวราวุฒิ ไกยราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายงานข้อมูลสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2559
รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปี2559
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานโครงการฯสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2558
รายงานสรุปสิ้นปีงบฯ58(ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2557
รายงานผลสถานศึกษาขนาดเล็ก
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯ ปี 2557
รายงานการประเมินตนเอง(SAR56)
รายงานการดำเนินงาน อกท. หน่วยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2014
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 769786
Page Views 1229451
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพรวม ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่36
( จำนวน 60 รูป / ดู 1492 ครั้ง )
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่36
( จำนวน 13 รูป / ดู 600 ครั้ง )
การจัดแสดงผลงานโครงการ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่36
( จำนวน 26 รูป / ดู 910 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะบริหารธุรกิจ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่36
( จำนวน 18 รูป / ดู 573 ครั้ง )
งานแสดงนิทรรศการวิชาการ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่36
( จำนวน 17 รูป / ดู 862 ครั้ง )
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 33 รูป / ดู 1402 ครั้ง )
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2557
( จำนวน 48 รูป / ดู 1742 ครั้ง )
วษท.แพร่ ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง อ.เด่นชัย
( จำนวน 33 รูป / ดู 1221 ครั้ง )
โครงการเลือกตั้ง นายก อกท.หน่วยแพร่
( จำนวน 17 รูป / ดู 713 ครั้ง )
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2
( จำนวน 33 รูป / ดู 1110 ครั้ง )